Polityka Prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażasz zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do procesu rekrutacji danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli rozpocząć procesu rekrutacji. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

 

I. Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych Pośrednictwa Pracy Soberka (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Pośrednictwo Pracy Soberka, Drzymały 11 46-300 Olesno ,NIP: 576-104-10-21 REGON: 532414267
Kontakt z administratorem jest możliwy w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej pod powyższym adresem, telefonicznie pod numerem telefonu +48 34 350 21 59 lub mailowo pod adresem email: biuro@soberka.pl
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

II. Cel i Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w formularzach jak i kontaktach dotyczących rekrutacji (zapytania ofertowe, kontakt mailowy, rozmowy telefoniczne i bezpośrednie) podlegają przetwarzaniu w zakresie: imię,  nazwisko, adres email, numer telefonu, data urodzenia, stan cywilny, adres zamieszkania. 
W przypadku przedsiębiorców są to również nazwa działalności gospodarczej, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego oraz dane udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.).
Dane osobowe przechowywane są przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

  • dla celu związanego z procesem rekrutacji, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  • dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
  • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
  • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata).

III. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

IV. Jakie Masz Prawa

Masz prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
  • sprostowania danych;
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę biuro@soberka.pl

   

V. jak profilujemy

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób manualny, dotyczy to również  profilowania. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

   

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Realizacja celów określonych w punkcie II Administrator może wymagać powierzenia danych osobowych następującym podmiotom trzecim : potencjalnym pracodawcom.
Dane osobowe zgromadzone przez nas mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

VII. Zmiana polityki prywatności Pośrednictwa Pracy Soberka

Pośrednictwo Pracy Soberka zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Pośrednictwa Pracy Soberka lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.